Điều Khoản Sử Dụng

TỔNG QUAN

Trang Web này được vận hành bởi Jenfi Pte Ltd. Trên toàn bộ trang web, thuật ngữ “chúng tôi” đề cập đến Jenfi Pte Ltd. Jenfi Pte Ltd cung cấp trang web này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn của trang web này cho bạn, người dùng, với điều kiện là bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo được nêu ở đây.

Khi truy cập trang web của chúng tôi và/hoặc mua thứ gì đó từ chúng tôi, bạn tham gia vào “Dịch Vụ” của chúng tôi và chấp nhận tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau (“Điều Khoản Dịch Vụ”, “Điều Khoản”), bao gồm các điều khoản, điều kiện và chính sách bổ sung được tham chiếu ở đây và/hoặc thông qua siêu liên kết. Điều Khoản Dịch Vụ này áp dụng cho tất cả người dùng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn người dùng là người truy cập trang web, nhà cung cấp, khách hàng, người bán và/hoặc người đóng góp nội dung.

Trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, xin vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Dịch Vụ này. Khi truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đã chấp nhận tuân thủ Điều Khoản Dịch Vụ này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này thì bạn không được truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Nếu Điều Khoản Dịch Vụ này được coi là một lời đề nghị thì việc chấp nhận chỉ giới hạn trong phạm vi Điều Khoản Dịch Vụ này.

Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào cửa hàng hiện tại cũng phải tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ. Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của Điều Khoản Dịch Vụ bất cứ lúc nào trên trang này. Chúng tôi có quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào trong Điều Khoản Dịch Vụ này bằng cách đăng các cập nhật và/hoặc thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này định kỳ để biết về những thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi bất kỳ thay đổi nào được đăng đều được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Trang web của chúng tôi được lưu trữ trên Hostgator Inc. Họ cung cấp cho chúng tôi nền tảng trực tuyến cho phép chúng tôi bán dịch vụ của mình cho bạn.

PHẦN 1 - ĐIỀU KHOẢN TRỰC TUYẾN

Khi đồng ý với Điều Khoản Dịch Vụ này, bạn khẳng định rằng bạn ít nhất ở độ tuổi trưởng thành tại tỉnh thành bạn cư trú hoặc bạn ở độ tuổi trưởng thành tại tỉnh thành bạn cư trú và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi cho phép bất kỳ người phụ thuộc chưa đến tuổi trưởng thành nào của bạn sử dụng trang web này.

Bạn không được sử dụng sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào, và bạn không được vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền) khi sử dụng Dịch Vụ.

Bạn không được truyền bất kỳ loại mã độc, vi-rút hoặc đoạn mã nào có tính chất phá hoại.

Việc vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ Điều Khoản nào sẽ dẫn đến Dịch Vụ của bạn bị chấm dứt ngay lập tức.

PHẦN 2 - ĐIỀU KIỆN CHUNG

Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào.

Bạn hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng) có thể được truyền đi mà không được mã hóa và bao gồm (a) việc truyền tải qua nhiều mạng khác nhau; và (b) các thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của mạng hoặc thiết bị kết nối. Thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa trong quá trình truyền tải qua mạng.

Bạn đồng ý không mô phỏng, nhân bản, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch Vụ, việc sử dụng Dịch Vụ hoặc quyền truy cập vào Dịch Vụ hoặc bất kỳ liên hệ nào trên trang web cung cấp dịch vụ mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

Các tiêu đề được sử dụng trong thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sẽ không hạn chế hoặc ảnh hưởng đến các Điều Khoản này theo bất kỳ cách nào.

PHẦN 3 - THÔNG TIN CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ VÀ CẬP NHẬT

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin được cung cấp trên trang web này không chính xác, không đầy đủ hoặc không được cập nhật. Tư liệu trên trang web này chỉ được sử dụng để cung cấp thông tin chung và không nên được tham khảo hoặc sử dụng để làm cơ sở duy nhất nhằm đưa ra quyết định mà không tham khảo các nguồn thông tin chính thức, chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc cập nhật hơn. Bạn chịu mọi rủi ro khi phụ thuộc vào tư liệu trên trang web này.

Trang web này có thể chứa một số thông tin lịch sử nhất định. Bản chất của thông tin lịch sử không phải là thông tin cập nhật và chỉ được cung cấp cho mục đích tham khảo. Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của trang web này bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải thông báo bất kỳ thông tin sửa đổi hoặc cập nhật nào trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng việc theo dõi các thay đổi trên trang web của chúng tôi là trách nhiệm của bạn.

PHẦN 4 - SỬA ĐỔI DỊCH VỤ VÀ GIÁ

Giá cho các sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc ngừng Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần hoặc nội dung nào trong đó) vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ hành động sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng Dịch Vụ nào.

PHẦN 5 - DỊCH VỤ

Một số dịch vụ có thể được cung cấp trực tuyến thông qua trang web.

Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, hạn chế việc bán Dịch Vụ của mình cho bất kỳ cá nhân nào, trong bất kỳ khu vực địa lý hoặc khu vực pháp lý nào. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này tùy theo từng trường hợp. Chúng tôi có quyền giới hạn số lượng của bất kỳ dịch vụ nào chúng tôi cung cấp. Bất kỳ lời đề nghị nào cho bất kỳ dịch vụ nào được thực hiện trên trang này đều vô hiệu nếu bị cấm.

Chúng tôi không đảm bảo rằng chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tư liệu nào khác mà bạn mua hoặc có được sẽ đáp ứng mong đợi của bạn hoặc mọi lỗi trong Dịch Vụ sẽ được sửa chữa.

MỤC 6 - TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Chúng tôi có quyền từ chối mọi yêu cầu Dịch Vụ dành cho chúng tôi. Chúng tôi có quyền hạn chế hoặc cấm các Dịch Vụ mà có vẻ như được yêu cầu bởi bên thứ ba theo đánh giá riêng của chúng tôi.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin tài khoản được cập nhật, đầy đủ và chính xác cho tất cả các yêu cầu dịch vụ được thực hiện trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý cập nhật kịp thời tài khoản và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ email của bạn, để chúng tôi có thể hoàn thành yêu cầu dịch vụ của bạn và liên hệ với bạn khi cần.

PHẦN 7 - CÔNG CỤ TÙY CHỌN

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát, cũng như không có quyền kiểm soát hay thay đổi.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ đó “theo nguyên trạng” và “theo đúng tình trạng có sẵn” mà không có bất kỳ bảo đảm, tuyên bố hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào và không có bất kỳ sự xác nhận nào. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ tùy chọn của bên thứ ba.

Bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro và tùy ý quyết định trong việc bạn sử dụng các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua trang web, đồng thời bạn phải đảm bảo rằng bạn hiểu rõ và chấp thuận các điều khoản về công cụ được cung cấp bởi (các) nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan.

Trong tương lai, chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ và/hoặc tính năng mới thông qua trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và/hoặc dịch vụ mới này cũng sẽ tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ này.

PHẦN 8 - LIÊN KẾT BÊN THỨ BA

Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ nhất định có sẵn thông qua Dịch Vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tư liệu từ bên thứ ba.

Các liên kết của bên thứ ba trên trang web này có thể chuyển hướng bạn đến các trang web của bên thứ ba không có mối liên hệ nào với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc kiểm tra, đánh giá nội dung hoặc tính chính xác của nội dung và chúng tôi không đảm bảo và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với bất kỳ tư liệu hoặc trang web nào của bên thứ ba hoặc đối với bất kỳ tư liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của bên thứ ba.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn hại hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào khác được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web nào của bên thứ ba. Vui lòng xem xét cẩn thận các chính sách và thông lệ của bên thứ ba và đảm bảo bạn hiểu chúng trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào. Các khiếu nại, yêu cầu, lo ngại hoặc câu hỏi về sản phẩm của bên thứ ba nên được gửi trực tiếp đến bên thứ ba.

PHẦN 9 - BÌNH LUẬN, PHẢN HỒI VÀ NỘI DUNG KHÁC CỦA NGƯỜI DÙNG

Nếu, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi một số nội dung nhất định (ví dụ: bài dự thi) hoặc bạn gửi ý tưởng sáng tạo, đề nghị, đề xuất, kế hoạch hoặc tư liệu khác khi không có yêu cầu từ chúng tôi, cho dù trực tuyến, qua email, qua đường bưu điện hoặc cách khác (gọi chung là 'bình luận'), bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và sử dụng bất kỳ bình luận nào mà bạn gửi cho chúng tôi theo bất kỳ hình thức nào mà không bị hạn chế vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi đang và sẽ không có nghĩa vụ (1) giữ bảo mật bất kỳ bình luận nào; (2) trả tiền đền bù cho bất kỳ bình luận nào hoặc (3) trả lời bất kỳ bình luận nào.

Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung mà chúng tôi xác định là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu hoặc có thể bị phản đối hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc Điều Khoản Dịch Vụ này.

Bạn đồng ý rằng bình luận của bạn sẽ không xâm phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, nhân cách hoặc các quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác. Bạn cũng đồng ý rằng bình luận của bạn sẽ không chứa tư liệu bôi nhọ hoặc bất hợp pháp, lạm dụng hoặc tục tĩu hoặc chứa bất kỳ vi-rút máy tính hoặc phần mềm độc hại nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch Vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan nào theo bất kỳ cách nào. Bạn không được sử dụng địa chỉ email giả, giả mạo là người khác, hoặc lừa dối chúng tôi hoặc bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ bình luận nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi bình luận bạn đưa ra và tính chính xác của chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ bình luận nào được đăng bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

PHẦN 10 - THÔNG TIN CÁ NHÂN

Việc bạn gửi thông tin cá nhân thông qua cửa hàng bị chi phối bởi Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Xem Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

PHẦN 11 - LỖI, SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC VÀ SỰ THIẾU SÓT

Đôi khi, thông tin trên trang web của chúng tôi hoặc trong Dịch Vụ có thể chứa lỗi đánh máy, có sự không chính xác hoặc thiếu sót liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mãi, ưu đãi, phí vận chuyển sản phẩm, thời gian vận chuyển và tình trạng còn hàng. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi, thông tin không chính xác hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy đơn đặt hàng nếu bất kỳ thông tin nào trong Dịch Vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào không chính xác, vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước (kể cả sau khi bạn đã gửi đơn đặt hàng của mình) .

Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trong Dịch Vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin về giá, trừ khi pháp luật yêu cầu. Không có ngày cập nhật hoặc làm mới cụ thể nào được áp dụng với Dịch Vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào được coi là để chỉ ra rằng tất cả thông tin trong Dịch Vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào đã được sửa đổi hoặc cập nhật.

PHẦN 12 - CẤM SỬ DỤNG

Ngoài các lệnh cấm khác được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ, bạn bị cấm sử dụng trang web hoặc nội dung của nó: (a) cho bất kỳ mục đích trái pháp luật nào; (b) lôi kéo người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi trái pháp luật nào; (c) vi phạm bất kỳ quy định, quy tắc, luật hoặc pháp lệnh địa phương, tỉnh thành, trong nước hoặc quốc tế nào; (d) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc của người khác; (e) quấy rối, lạm dụng, lăng mạ, làm tổn hại, phỉ báng, vu khống, chê bai, đe dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia hoặc tình trạng khuyết tật; (f) gửi thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm; (g) tải lên hoặc truyền đi vi-rút hoặc bất kỳ loại mã độc nào có thể ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Dịch Vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan nào, các trang web khác hoặc Internet; (h) thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; (i) gửi thư rác, lừa đảo, giả mạo trang web, giả mạo người khác, thu thập thông tin web hoặc cào dữ liệu; (j) cho bất kỳ mục đích tục tĩu hoặc vô đạo đức nào; hoặc (k) can thiệp hoặc phá hoại các tính năng bảo mật của Dịch Vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan nào, các trang web khác hoặc Internet. Chúng tôi có quyền chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch Vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan nào nếu bạn vi phạm bất kỳ mục đích sử dụng bị cấm nào.

PHẦN 13 - MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Chúng tôi không đảm bảo hoặc tuyên bố việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.

Chúng tôi không đảm bảo rằng kết quả thu được từ việc sử dụng dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy.

Bạn đồng ý rằng, chúng tôi thỉnh thoảng có thể tạm ngừng cung cấp dịch vụ trong một thời gian không xác định hoặc hủy bỏ dịch vụ vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn.

Bạn hoàn toàn đồng ý rằng, mọi rủi ro phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ đều do bạn tự chịu. Dịch Vụ và tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua dịch vụ đều được (trừ khi chúng tôi đã nêu rõ) cung cấp cho bạn sử dụng 'theo nguyên trạng' và 'theo đúng tình trạng có sẵn' mà không có bất kỳ tuyên bố, đảm bảo hoặc điều kiện nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm tất cả các đảm bảo hoặc điều kiện ngụ ý về khả năng mua bán, chất lượng mua bán, độ phù hợp cho một mục đích cụ thể, độ bền, quyền sở hữu và không vi phạm.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Jenfi Pte Ltd và các giám đốc, cán bộ, nhân viên, chi nhánh, đại lý, nhà thầu, thực tập sinh, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ hoặc người cấp phép của chúng tôi đều không chịu trách nhiệm pháp lý cho mọi tổn thương, mất mát, yêu cầu bồi thường hoặc bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, đặc biệt hoặc thiệt hại do hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc mất lợi nhuận, mất doanh thu, mất tiết kiệm, mất dữ liệu, chi phí thay thế hoặc bất kỳ thiệt hại tương tự nào, dù dựa trên hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm sơ suất), trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc hình thức khác, phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ của bạn hoặc bất kỳ sản phẩm nào được mua bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cho bất kỳ yêu cầu nào liên quan theo bất kỳ cách nào đến việc sử dụng Dịch Vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ nội dung nào hoặc bất kỳ tổn thương hoặc thiệt hại thuộc bất kỳ loại nào phát sinh do việc sử dụng Dịch Vụ hoặc bất kỳ nội dung (hoặc sản phẩm) được đăng tải, truyền tải hoặc cung cấp thông qua Dịch Vụ ngay cả khi được thông báo về khả năng xảy ra. Bởi vì một số tỉnh thành hoặc khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi ở tỉnh thành hoặc khu vực pháp lý đó sẽ bị giới hạn ở mức tối đa theo pháp luật.

PHẦN 14 - BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Jenfi Pte Ltd và công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhà thầu, người cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, thực tập sinh và nhân viên của chúng tôi không bị tổn hại từ bất kỳ yêu cầu hoặc đòi hỏi nào, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc các tài liệu mà chúng được tham chiếu hoặc vi phạm của bạn đối với bất kỳ luật hoặc quyền nào của bên thứ ba.

PHẦN 15 - HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Dịch Vụ này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi, điều khoản đó vẫn sẽ được thi hành đến mức tối đa được phép theo luật pháp hiện hành, và phần không thể thi hành sẽ được coi là đã được tách rời khỏi Điều Khoản Dịch Vụ, quyết định đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và khả năng thực thi của các điều khoản khác còn lại.

PHẦN 16 - CHẤM DỨT THỎA THUẬN

Các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi thỏa thuận này chấm dứt cho tất cả các mục đích.

Điều Khoản Dịch Vụ này có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt bởi bạn hoặc chúng tôi. Bạn có thể chấm dứt Điều Khoản Dịch Vụ này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng, bạn không còn muốn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, hoặc khi bạn ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Nếu theo đánh giá riêng của chúng tôi, bạn không tuân thủ, hoặc chúng tôi nghi ngờ bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của Điều Khoản Dịch Vụ này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt thỏa thuận này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản tiền đến khi và bao gồm cả ngày chấm dứt; và/hoặc do đó có thể ngừng cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Dịch Vụ của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

PHẦN 17 - TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

Điều Khoản Dịch Vụ này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào được chúng tôi đăng trên trang web này hoặc liên quan đến Dịch Vụ tạo thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa bạn và chúng tôi, đồng thời chi phối việc bạn sử dụng Dịch Vụ, thay thế mọi thỏa thuận, thông tin liên lạc và đề xuất trước đó hoặc đồng thời, dù bằng lời nói hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn mọi phiên bản trước của Điều Khoản Dịch Vụ).

Mọi sự mơ hồ trong việc giải thích Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ không được coi là bất lợi cho bên soạn thảo.

PHẦN 18 - LUẬT CHI PHỐI

Điều Khoản Dịch Vụ này và bất kỳ thỏa thuận riêng lẻ nào mà trong đó chúng tôi cung cấp Dịch Vụ cho bạn sẽ được chi phối và giải thích theo luật pháp của
Jenfi Pte Ltd, 32 Pekin St, #05-01, Singapore 048762.

PHẦN 19 - THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều Khoản Dịch Vụ bất kỳ lúc nào tại trang này.

Chúng tôi có quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Điều Khoản Dịch Vụ này bằng cách đăng cập nhật và thay đổi trên trang web của chúng tôi theo quyết định riêng của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang web của chúng tôi định kỳ để biết những thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web hoặc Dịch Vụ của chúng tôi sau khi chúng tôi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Điều Khoản Dịch Vụ này có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

PHẦN 20 - NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Chúng tôi sử dụng các công cụ của bên thứ ba để hỗ trợ thu thập dữ liệu. Các công cụ cụ thể và EULA của chúng có sẵn như sau:

PHẦN 21 - THÔNG TIN LIÊN LẠC

Gửi các câu hỏi về Điều Khoản Dịch Vụ cho chúng tôi theo địa chỉ hello@jenfi.com.

Doanh nghiệp của bạn sẽ phát triển bùng nổ như thế nào với nguồn vốn tăng trưởng?

Scroll to top