Bảng cân đối tài khoản là gì? Cách lập Bảng cân đối tài khoản

5 min read

Bảng cân đối tài khoản là gì? Cách lập Bảng cân đối tài khoản

Bảng cân đối tài khoản là gì Cách lập Bảng cân đối tài khoản 1

1. Bảng cân đối tài khoản là gì?

Bảng cân đối tài khoản là gì Cách lập Bảng cân đối tài khoản 1

​​Bảng cân đối tài khoản (Balance Sheet) là một tài liệu kế toán hiển thị tài sản, nợ và vốn của một doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể. Bảng cân đối  thường được sử dụng để đánh giá sức khỏe tài chính của một công ty, và nó cho phép người đọc biết được tổng giá trị của tài sản mà công ty sở hữu, bao gồm cả tài sản lưu động và tài sản cố định, số nợ mà công ty phải trả và số vốn được sử dụng để thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Bảng cân đối  thường có hai phần chính: phần tài sản và phần nợ và vốn. Phần tài sản bao gồm tài sản lưu động (như tiền mặt, khoản đầu tư ngắn hạn) và tài sản cố định (như tài sản vật chất, tài sản tài sản tài trợ). Phần nợ và vốn bao gồm các khoản nợ (như nợ phải trả ngắn hạn, nợ dài hạn) và vốn chủ sở hữu (như vốn điều lệ và lợi nhuận giữ lại).

Tài liệu này thường được sử dụng để so sánh với bảng cân đối kế toán của các kỳ trước đó để đánh giá sự thay đổi của tài sản, nợ và vốn của công ty. Nó cũng có thể được sử dụng để so sánh với bảng cân đối kế toán của các công ty khác trong cùng ngành hoặc để đánh giá các xu hướng tài chính trên thị trường.

2. Đặc điểm của bảng cân đối tài khoản

Bảng cân đối tài khoản là gì Cách lập Bảng cân đối tài khoản 1

 • Hiển thị tài sản, nợ và vốn của công ty tại một thời điểm cụ thể: Nó giúp người đọc biết được tổng giá trị của tài sản mà công ty sở hữu, số nợ mà công ty phải trả và số vốn được sử dụng để thực hiện các hoạt động kinh doanh.
 • Phân loại tài sản và nợ: Bảng cân đối tài khoản phân loại tài sản và nợ của công ty thành các loại khác nhau như tài sản lưu động, tài sản cố định, nợ phải trả ngắn hạn, nợ dài hạn, vốn chủ sở hữu và lợi nhuận giữ lại. Điều này giúp người đọc hiểu được cách các khoản tài sản và nợ được phân bổ và sử dụng trong công ty.
 • Thể hiện sự cân đối giữa tài sản và nợ: Đây là tài liệu thể hiện sự cân đối giữa tổng giá trị tài sản và tổng giá trị nợ và vốn của công ty. Nó cho phép người đọc đánh giá sự ổn định tài chính của công ty, bởi vì nếu tổng giá trị tài sản lớn hơn tổng giá trị nợ và vốn, công ty có khả năng tài chính tốt hơn.
 • Thể hiện sự thay đổi trong tài sản và nợ của công ty theo thời gian, giúp người đọc đánh giá được sự phát triển và tăng trưởng của công ty.
 • Cung cấp thông tin cơ bản cho các báo cáo tài chính khác như báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo kết quả kinh doanh.

3. Mục đích của bảng cân đối tài khoản là gì?

Bảng cân đối tài khoản là gì Cách lập Bảng cân đối tài khoản 1

Mục đích chính của bảng cân đối tài khoản là thể hiện sự cân đối giữa tổng giá trị tài sản và tổng giá trị nợ và vốn của công ty tại một thời điểm cụ thể. Nó cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của công ty, bao gồm các khoản tài sản, nợ và vốn chủ sở hữu.

Các mục đích khác của bảng cân đối tài khoản bao gồm:

 • Cung cấp thông tin cơ bản cho các báo cáo tài chính khác như báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo kết quả kinh doanh.
 • Giúp người đọc đánh giá sự ổn định tài chính của công ty, bằng cách so sánh tổng giá trị tài sản với tổng giá trị nợ và vốn. Nếu tổng giá trị tài sản lớn hơn tổng giá trị nợ và vốn, công ty có khả năng tài chính tốt hơn.
 • Phân tích và dự báo tình hình tài chính của công ty: Cung cấp cho người đọc thông tin về các khoản tài sản và nợ của công ty. Những thông tin này có thể được sử dụng để phân tích và dự báo tình hình tài chính của công ty trong tương lai.
 • Hỗ trợ quyết định đầu tư, những thông tin trong bảng cân đối có thể được sử dụng để đánh giá tiềm năng đầu tư của công ty và hỗ trợ quyết định đầu tư của nhà đầu tư.

4. Thời điểm lập bảng cân đối tài khoản

Bảng cân đối tài khoản là gì Cách lập Bảng cân đối tài khoản 1

Bảng cân đối  này là một báo cáo tài chính được lập vào một thời điểm cụ thể, thông thường là cuối kỳ tài chính của một công ty. Thời điểm lập bảng cân đối phải đảm bảo đầy đủ thông tin về tài sản, nợ và vốn của công ty tại thời điểm đó. Cụ thể, thời điểm lập bảng cân đối tài khoản phải phù hợp với chu kỳ kế toán của công ty, thông thường là cuối năm tài chính Tuy nhiên, nếu có nhu cầu, công ty có thể lập bảng cân đối vào bất kỳ thời điểm nào trong năm để đáp ứng các yêu cầu báo cáo tài chính hoặc để giám sát tình hình tài chính của công ty.

Ngoài ra, nếu công ty trải qua các sự kiện đặc biệt như sáp nhập, thâu tóm hoặc phát hành cổ phiếu mới, thời điểm lập bảng cân đối  cũng có thể bị ảnh hưởng và phải được điều chỉnh để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin.

5. Cách lập bảng cân đối tài khoản

Bảng cân đối tài khoản là gì Cách lập Bảng cân đối tài khoản 1

Để lập bảng cân đối chính xác, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Xác định các khoản tài sản

Xác định tất cả các khoản tài sản của công ty tại thời điểm lập bảng, bao gồm tài sản lưu động và tài sản cố định. Các tài sản lưu động bao gồm tiền mặt, các khoản đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu và hàng tồn kho. Các tài sản cố định bao gồm các khoản đầu tư dài hạn, tài sản cố định và tài sản không vật chất.

 • Bước 2: Xác định các khoản nợ

Xác định tất cả các khoản nợ của công ty tại thời điểm lập bảng, bao gồm các khoản phải trả cho các nhà cung cấp, các khoản vay ngắn hạn, các khoản nợ dài hạn và các khoản phải trả khác.

 • Bước 3: Xác định vốn chủ sở hữu

Tính toán vốn chủ sở hữu của công ty bằng cách trừ tổng giá trị nợ từ tổng giá trị tài sản của công ty.

 • Bước 4: Lập bảng cân đối

Sắp xếp các khoản tài sản, nợ và vốn chủ sở hữu vào bảng cân đối tài khoản theo thứ tự giảm dần hoặc tăng dần theo giá trị.

 • Bước 5: Kiểm tra tính cân đối của bảng

Đảm bảo rằng tổng giá trị tài sản bằng tổng giá trị nợ và vốn chủ sở hữu.

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn sẽ có được bảng cân đối tài khoản của công ty. Bảng này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm cụ thể và là cơ sở để phân tích và đưa ra quyết định trong các hoạt động kinh doanh.

6. Cách xem bảng cân đối tài khoản trên Misa

Bảng cân đối tài khoản là gì Cách lập Bảng cân đối tài khoản 1

Để xem bảng cân đối tài khoản trên phần mềm kế toán Misa, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Mở phần mềm kế toán Misa và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 • Bước 2: Chọn menu "Báo cáo tài chính" hoặc "Báo cáo tài chính - Tổng hợp" trên giao diện chính của phần mềm.
 • Bước 3: Trong danh sách các báo cáo, chọn "Bảng cân đối tài khoản".
 • Bước 4: Trong cửa sổ "Bảng cân đối tài khoản", bạn có thể chọn khoảng thời gian và đơn vị tiền tệ để hiển thị thông tin trên bảng.
 • Bước 5: Nhấn nút "Xem báo cáo" để hiển thị chi tiết bảng cân đối của công ty trên phần mềm.

Bảng cân đối  trên phần mềm kế toán Misa sẽ cho bạn cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của công ty tại thời điểm hiện tại và cũng cung cấp các thông tin chi tiết về các khoản tài sản, khoản nợ và vốn chủ sở hữu của công ty. Bạn có thể sử dụng các thông tin này để phân tích và đưa ra các quyết định trong các hoạt động kinh doanh.

7. Mẫu bảng cân đối tài khoản mới nhất

Bảng cân đối tài khoản là gì Cách lập Bảng cân đối tài khoản 1

Dưới đây là mẫu bảng cân đối  đơn giản:

Bảng cân đối tài khoản Số dư đầu kỳ Phát sinh trong kỳ

Số dư cuối kỳ

I. TÀI SẢN
1. Tài sản ngắn hạn
- Tiền và các khoản tương đương tiền
- Các khoản đầu tư ngắn hạn
- Các khoản phải thu
- Hàng tồn kho
- Tài sản khác
2. Tài sản dài hạn
- Các khoản đầu tư dài hạn
- Tài sản cố định
- Tài sản khác
II. NỢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
1. Nợ ngắn hạn
- Các khoản vay ngắn hạn
- Các khoản phải trả ngắn hạn
- Nợ khác
2. Nợ dài hạn
- Các khoản vay dài hạn
- Nợ khác
3. Vốn chủ sở hữu
- Vốn điều lệ
- Lợi nhuận chưa phân phối
III. TỔNG CỘNG

Lưu ý: Đây chỉ là một cấu trúc đơn giản để minh họa cho các tài khoản cơ bản. Bảng cân đối trên thực tế sẽ có thể phức tạp hơn và có nhiều tài khoản hơn tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh của công ty.

8. Cách nộp bảng cân đối qua mạng

Bảng cân đối tài khoản là gì Cách lập Bảng cân đối tài khoản 1

Hiện nay, nhiều tổ chức, doanh nghiệp cho phép nộp bảng cân đối tài khoản qua mạng để tiết kiệm thời gian và chi phí. Cách nộp bảng cân đối  qua mạng có thể khác nhau tùy thuộc vào quy trình và phương thức mà tổ chức, doanh nghiệp cung cấp. Tuy nhiên, thường có các bước chính như sau:

Bước 1: Chuẩn bị bảng cân đối tài khoản

Trước khi nộp bảng cân đối  qua mạng, bạn cần chuẩn bị bảng cân đối tài khoản đầy đủ và chính xác. Bảng cân đối tài khoản nên được lập theo quy định của pháp luật và theo đúng quy trình của tổ chức, doanh nghiệp.

Bước 2: Truy cập trang web của tổ chức, doanh nghiệp

Bạn truy cập trang web của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nộp bảng cân đối tài khoản qua mạng. Thông thường, trên trang web sẽ có chức năng đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản nếu bạn chưa có.

Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản

Nếu đã có tài khoản, bạn đăng nhập vào tài khoản của mình bằng cách nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Sau đó, bạn sẽ được đưa đến trang quản lý bảng cân đối tài khoản.

Bước 4: Tải lên bảng cân đối tài khoản

Tùy thuộc vào phương thức nộp bảng cân đối tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp, bạn có thể chọn tải lên file bảng cân đối tài khoản hoặc nhập tay vào trang web. Nếu tải lên file, bạn sẽ được yêu cầu chọn file từ máy tính của mình.

Bước 5: Xác nhận và hoàn tất nộp bảng cân đối tài khoản

Sau khi tải lên bảng cân đối bạn cần xác nhận và kiểm tra lại thông tin trước khi hoàn tất quá trình nộp. Nếu thông tin chính xác, bạn hoàn tất quá trình nộp bảng cân đối qua mạng. Thông thường, hệ thống sẽ cung cấp cho bạn một số phiếu hoặc mã xác nhận để bạn có thể tra cứu lại quá trình nộp của mình sau này.

Lưu ý: Trước khi nộp bảng cân đối tài khoản qua mạng, doanh nghiệp cần đăng ký tài khoản và đăng ký dịch vụ kế toán trực tuyến tại Tổng cục Thuế hoặc nhà phát hành phần mềm.

Jenfi mang đến cho doanh nghiệp giải pháp cấp vốn ưu việt

Nếu doanh nghiệp của bạn đang cần vốn để mở rộng kinh doanh,... hãy đăng ký huy động vốn tăng trưởng cùng chúng tôi. Với Jenfi Capital, doanh nghiệp của bạn có thể đăng ký khoản vay lên tới 10 tỷ VND mà không cần tài sản thế chấp. Quy trình đăng ký khoản vay rất đơn giản và dễ hiểu, cho phép các công ty khởi nghiệp nhanh chóng nhận được tiền khi thật sự cần thiết.

Để tìm hiểu thêm cho trường hợp cụ thể của doanh nghiệp bạn, bạn có thể đặt lịch tư vấn tại đây hoặc đăng ký trực tuyến tại đây!

jenfi - cách thức hoạt động

Nicky Minh

CTO and co-founder

What kind of founder are you??
Take the quiz to find out.

What kind of founder are you?
Take the quiz to find out

Scroll to top