Báo Cáo Công Nợ: Cách Làm Báo Cáo Công Nợ Bằng Excel + Mẫu

5 min read

Báo Cáo Công Nợ: Cách Làm Báo Cáo Công Nợ Bằng Excel + Mẫu

Báo Cáo Công Nợ | Jenfi Capital

Nếu bạn đang kinh doanh, hẳn là bạn đã biết ít nhiều về quản lý các khoản phải thu và các khoản phải trả trong báo cáo công nợ. Nếu bạn chưa biết về các loại báo cáo nợ và phân tích công nợ, thì bài viết này từ Jenfi Capital sẽ hướng dẫn bạn những điều căn bản cần biết về quản lý công nợ và cách lập báo cáo công nợ theo mẫu của Bộ Tài Chính.

Cùng tìm hiểu ngay nhé!

Báo Cáo Công Nợ Là Gì?

Báo Cáo Công Nợ Là Gì | Jenfi Capital

Trong kinh doanh, bạn sẽ thường phải cho khách hàng mua sản phẩm hoặc dịch vụ và thanh toán linh hoạt theo kỳ thay vì thanh toán ngay lập tức. Thanh toán theo kỳ giúp khách hàng có thời gian xoay vòng vốn để thanh toán cho bạn. Ở tình huống ngược lại, đôi khi bạn cũng sẽ mua các sản phẩm, dịch vụ và thanh toán sau để tối ưu dòng tiền

Về mặt kế toán, bạn cần quản lý công nợ chặt chẽ bằng cách lập các bảng cáo cáo công nợ cần thu, công nợ cần trả để quản lý dòng tiền. Báo cáo công nợ là loại tài liệu về các hóa đơn chưa thanh toán mà bạn đang nợ (các khoản phải trả) hoặc các đơn vị khác nợ bạn (các khoản phải thu).

Báo Cáo Công Nợ Bao Gồm Những Nội Dung Gì?

Báo Cáo Công Nợ Bao Gồm Những Nội Dung Gì? | Jenfi Capital

Các khoản phải thu thường được ghi có vào mục tài sản, trong khi các khoản phải trả được ghi vào mục nợ trong Bảng cân đối kế toán. Việc quản lý báo các khoản cần trả khá đơn giản, bạn chỉ cần lưu ý về các khoản thanh toán đến hạn và các khoản chưa thanh toán. Ngược lại, quản lý các khoản phải thu cần bạn dành nhiều thời gian hơn vì đôi khi sẽ có thể gặp các khoản khó đòi.

Theo thông tư 200 Bộ Tài Chính, báo cáo công nợ thường bao gồm các nội dung chính:

  • Thời gian tổng hợp công nợ
  • Xác định tài khoản để báo cáo công nợ phải trả là 331; tài khoản báo cáo công nợ phải thu là 131
  • Mã số và tên khách hàng
  • Số dư đầu kỳ
  • Số phát sinh trong kỳ
  • Số dư cuối kỳ
  • Tổng công nợ

Lập Báo Cáo Công Nợ Theo Mẫu Bộ Tài Chính & Mẫu Download

Lập Báo Cáo Công Nợ Theo Mẫu Bộ Tài Chính | Jenfi Capital

Dưới đây là các mẫu báo cáo công nợ Excel & Docs giúp bạn dễ dàng tạo báo cáo công nợ chính xác, dễ dàng mà không phải băn khoăn về cách tạo hàm, công thức Excel. 

Mẫu báo cáo công nợ đầu năm

Bộ (Sở):.....................  
Đơn vị:.......................  

BÁO CÁO CÔNG NỢ ĐẦU NĂM

Mã số:

Tên KH/NCC:

Địa chỉ:

Mã số thuế: Tài khoản:

Nơi mở:

Tài khoản:

STT Chương Loại Khoản Mục Số dư nợ Số dư có
             
             

 

.............., ngày … tháng … năm …

Người lập biểu Phụ trách kế toán       Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, họ tên)   (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo công nợ phải thu

BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU

Năm....................

 

STT Tên khách hàng Diễn giải Đơn vị tính Số lượng Số tiền
1 2 3 4 5 6
  1. Phải thu về vốn dự trữ        
  ..................        
  ..................

…………………

       
  2. Phải thu khác        
  ..................

…………………

       
  ..................

3. Khoản thu còn thiếu

……………….

……………...

       
  Cộng        

 

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo công nợ phải trả

BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Năm....................

STT Tên khách hàng Diễn giải Đơn vị tính Số lượng Số tiền
1 2 3 4 5 6
  1. Phải trả trong nội bộ        
  ..................        
  ..................        
  2. Phải trả ngoài đơn vị        
  ..................        
  ..................

3. Phải trả khác

…………………

………………….

       
  Cộng        

 

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Tải ngay mẫu báo cáo công nợ Excel tại đây: Sổ chi tiết công nợ Excel - Jenfi Capital

Hy vọng với mẫu báo cáo công nợ Excel mà Jenfi Capital đã chuẩn bị sẵn, bạn có thể chủ động quản lý công nợ doanh nghiệp mình thật hiệu quả và tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

 

Vay vốn tăng trưởng cùng Jenfi

Để đăng ký nhận vốn, bạn chỉ cần:

  • Mở tài khoản Jenfi và Kết nối các tài khoản bán hàng của bạn. Các thuật toán từ Jenfi sẽ phân tích dữ liệu bán hàng của bạn và xem xét tình hình tài chính của doanh nghiệp bạn.
  • Nhận các gói tài chính sau 48 giờ (hoặc ít hơn). Sau khi xem xét tài chính của doanh nghiệp bạn, chúng tôi sẽ đưa ra các gói tài chính phù hợp với tình hình kinh doanh của bạn.
  • Chấp nhận gói tài chính bạn muốn để mở rộng quy mô kinh doanh. Bạn có thể sử dụng khoản vay vốn lưu động để quảng cáo hoặc mua hàng hóa dự trữ để bạn có thể tiếp cận thị trường và tăng trưởng!

Nhận vốn từ Jenfi Capital

 

Nicky Minh

CTO and co-founder

What kind of founder are you??
Take the quiz to find out.

What kind of founder are you?
Take the quiz to find out

Scroll to top