QUIZ CHO NHÀ SÁNG LẬP

Cung hoàng đạo Founder của bạn là gì?

Tại Shopify, chúng tôi phát hiện rằng các founder và doanh nhân thường thuộc một trong năm nhóm:,
Nhà leo núi với tư duy phát triển; Nhà tiên phong với tư duy dũng cảm, Nhà du hành với tư duy lập kế hoạch;
Người truyền lửa với tư duy mạo hiểm, và Người ngoài cuộc với tư duy kiên định. Đây là cung hoàng đạo của giới Founder. Cung hoàng đạo của bạn là gì?

Doanh nghiệp của bạn sẽ phát triển bùng nổ như thế nào với nguồn vốn tăng trưởng?

Scroll to top